top of page

วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

เรามองข้ามข้อจำกัดทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรอย่างมีระดับ โดยยึดหลักการทำงานที่เน้นความปลอดภัย การขนส่งสินค้าถูกต้อง การตรงต่อเวลา และไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

คุณค่า

ไม่มีอะไรที่สำคัญมากไปกว่า “ความสำเร็จร่วมกัน” เราเชื่อว่า ความสำเร็จของท่าน เป็นตัวพิสูจน์และชี้วัด ความสำเร็จและปณิธานในการทำงานของเรา

“ความปลอดภัย” และ “ความถูกต้อง” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน เรามีการวางแผนทางด้านคมนาคม เวลาและสถานที่ สำหรับทุกๆการขนส่งและเคลื่อนย้ายเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด

ส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่าย เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ และร่วมกันแก้ปัญหาซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีกุญแจสำคัญอีกประการหนึ่ง นั้นก็คือ เรารับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มี

bottom of page