top of page

การนำเข้า

สินค้าแบบถาวร 

ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งเพื่อการจัดนิทรรศการ หรือการขนส่งตามปกติ ลูกค้าอาจำเป็นต้องใช้การนำสินค้าเข้ามาแบบถาวร เพื่อนำสินค้านั้นๆมาขาย (หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น) ในประเทศไทย  

 

ทีมงานของเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา และค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถช่วยท่านเตรียมการทุกอย่างได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม , คลิกที่นี่

sun expo services, permanent import, custom clearance
bottom of page